Ομιλία στη 15η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής για το θεσμικό πλαίσιο του Β΄βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν όψει της συζήτησης για την αλλαγή του Ν.3852/2010 και της Συνταγματικής Αναθεώρησης».

  • 0

Ομιλία στη 15η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής για το θεσμικό πλαίσιο του Β΄βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν όψει της συζήτησης για την αλλαγή του Ν.3852/2010 και της Συνταγματικής Αναθεώρησης».

Category : ΟΜΙΛΙΕΣ

Ομιλία Φ. Βρύνα  στη 15η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Αττικής στις 27-04-2017 Θέμα: «Προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής για το θεσμικό πλαίσιο τουΒ΄βαθμούΤοπικής Αυτοδιοίκησης εν όψει της συζήτησης για την αλλαγή του Ν.3852/2010 ».
Αθήνα, 27-04-2017

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όλοι γνωρίζουμε το σημαντικό έργο που επιτελεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της βαθιάς κρίσης στην οποία βρισκόμαστε.

Η Αυτοδιοίκηση, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες που σήμερα διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή. Στην προσπάθεια της πατρίδας μας για εθνική ανόρθωση, η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αποφασιστικής σημασίας.

Οι όποιες παθογένειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζονται σήμερα, οφείλονται κυρίως στην ασφυκτική παρέμβαση του κεντρικού Κράτους. Τα αποτελέσματα, τα βιώνουμε τόσο εμείς οι αιρετοί όσο και οι πολίτες. Τα κυριότερα προβλήματα είναι:

  • Η οικονομική στενότητα η οποία επιδεινώνεται από τη γενικότερη κατάσταση της χώρας.
  • Το δαιδαλώδες και αναχρονιστικό ελεγκτικό πλαίσιο.
  • Η υπερβολική γραφειοκρατία, που -ουσιαστικά- αναιρεί την διοικητική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.
  • Η κατακερματισμένη νομοθεσία.

Για τους λόγους αυτούς, τα συγκεκριμένα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα της Αυτοδιοίκησης, ώστε να αυξηθεί η αυτοτέλεια και η ελευθερία της.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι, σταδιακά, να μεγιστοποιήσουμε τη βαρύτητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας, μειώνοντας αντίστοιχα το ρόλο της κεντρικής εξουσίας.  

Σήμερα είναι καιρός να μιλήσουμε για μια Νέα Αρχιτεκτονική, για Δημοσιονομική Αποκέντρωση, για την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής μέσω των Ο.Τ.Α., για Αναπτυξιακή Αποκέντρωση, για τη δημοκρατική νομιμοποίηση και αξιολόγηση του έργου των Ο.Τ.Α. από τους πολίτες.

Οι βασικοί πυλώνες σε μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να είναι:

Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης: το διοικητικό μας σύστημα είναι προβληματικό και χαρακτηρίζεται από επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και έλλειψη αποτελεσματικής συνεργασίας. Η αποτελεσματική εφαρμογή δημόσιων πολιτικών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που θα προκύψει από τον εξορθολογισμό του διοικητικού μας συστήματος. Δίνοντας έμφαση στις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σε ότι αφορά στους οικονομικούς πόρους, είναι γνωστό ότι βραχυπρόθεσμα δεν είναι εφικτή η δυνατότητα αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να διευκολυνθούν οι Δήμοι να αυξήσουν τους πόρους τους, αξιοποιώντας την ακίνητη περιουσία τους.

Σε διαχειριστικό επίπεδο, θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα η πρακτική των διαδημοτικών συνεργειών για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την εξοικονόμηση πόρων.

Σε σχέση με την άσκηση εποπτείας και ελέγχου των Ο.Τ.Α., από το κεντρικό Κράτος, αυτή θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά στη νομιμότητα των πράξεων, όπως το Σύνταγμα ορίζει.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα συζητάμε για την αλλαγή του Καλλικρατικού νόμου, με αφορμή το πόρισμα της επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Αλήθεια έχει η Κυβέρνηση σχέδιο για την αυτοδιοίκηση; Εγώ σας λέω όχι. Άρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση χωρίς η Κυβέρνηση να παρουσιάσει την πολιτική της κατεύθυνση. Έχουμε λοιπόν ένα πόρισμα που κινείται στη λογική της αποδυνάμωσης του ρόλου του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη.

Άνοιξαν θέματα που μιλούν για αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, ως  μονοπρόσωπο αιρετό όργανο, και μεταφορά τους στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς και απόψεις για την επιλογή του γενικού γραμματέα του Δήμου και της Περιφέρειας, με διαδικασία που θα παρεμβαίνει αποφασιστικά η κεντρική κυβέρνηση.

Η Κυβέρνηση αγνοεί ότι ένα εκλογικό σύστημα πρέπει να διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα και την αποτελεσματική διακυβέρνηση και η απλή αναλογική δεν οδηγεί σε αυτά. Αυτή η λογική, όπως και η πρόταση για τα λαϊκά συμβούλια γειτονιάς, συγκροτούν μέτωπο εναντίον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του θεσμού του δημάρχου.

Είμαστε απολύτως αντίθετοι στην απλή αναλογική για την Αυτοδιοίκηση. Μια τέτοια ρύθμιση είναι χτύπημα στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς αποτρέπει τη σταθερότητα της διοίκησης και αποδυναμώνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ο ρόλος της Περιφέρειας στη μετά Καλλικράτη εποχή, πρέπει να αναβαθμισθεί και να μετεξελιχθεί, τόσο θεσμικά, οργανωτικά και λειτουργικά, όσο και οικονομικά και αναπτυξιακά.

Στην πράξη, η μετεξέλιξη αυτή συνοψίζεται ως μετάβαση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση, μέσα από 4 βασικά βήματα που αφορούν:

Στη σχέση της Περιφέρειας με την Κεντρική Διοίκηση, η οποία βασίζεται στην παραδοχή ότι η περιφέρεια δεν είναι εργαλείο του κεντρικού κράτους. Γι’ αυτό και πρέπει να έχει κανονιστική αυτονομία και κρατική εποπτεία που να μην εμποδίζει την ελεύθερη πρωτοβουλία και δράση της.

Στη θεσμική συγκρότηση, την ορθολογική οργάνωση και τη λειτουργία της Περιφέρειας, με υποκατάσταση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βασιζόμενη σε καλές πρακτικές άλλων χωρών και, αναλαμβάνοντας, τελικά, το ρόλο που της αναλογεί στην περιφερειακή διακυβέρνηση.

Στην απόκτηση σταθερών και δυναμικών πηγών ίδιων εσόδων, που μπορούν να λειτουργήσουν και στις συνθήκες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα.

Στην αναπτυξιακή προοπτική που καλείται να συνοικοδομήσει και να υπηρετήσει προς όφελος περιφερειακής οικονομίας και των πολιτών, στηριζόμενη σε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και υποστηριζόμενη από εξειδικευμένο προσωπικό».

Κυρίες και Κύριοι,

Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Η αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε δύσκολο σταυροδρόμι. Έχουμε λοιπόν ιστορικό χρέος να διαφυλάξουμε τη Δημοκρατική Αυτοδιοίκηση και να πάμε τη χώρα μας μπροστά.

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Μάιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031