Με ποιον τρόπο θα «διαγράφει» τα χρέη η εφορία

  • 0

Με ποιον τρόπο θα «διαγράφει» τα χρέη η εφορία

Διαβάστε εδώ το άρθρο τουτου Κωστή Πλάντζου “Με ποιον τρόπο θα «διαγράφει» τα χρέη η εφορία”

 

Από κόσκινο οι οφειλέτες που δηλώνουν οικονομική αδυναμία – Τι αναφέρει η νέα «οδηγία» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων – Η διαγραφή θα αφορά οφειλέτες που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε πλήρη οικονομική αδυναμία – Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί

Μέχρι και τι πληρώνει κάποιος για λογαριασμούς νερού και ρεύματος θα ελέγχει πλέον η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, πριν κρίνει τις οφειλές του σαν «ανεπίδεκτες είσπραξης» και τις βάλει στο συρτάρι, προκειμένου να κυνηγήσει άλλους που έχουν αλλά δεν πληρώνουν τα χρεη τους στην εφορία

Ο επικεφαλής της ΓΓΔΕ κύριος Γιώργος Πιτσιλής έδωσε νέες οδηγίες για το πώς η εφορία θα «διαγράφει» χρέη οφειλτών που βρίσκονται σε πλήρη οικονομική αδυναμία.

Εκτός από τα ήδη ισχύοντα, που έγκεινται στο να έχει εξαντλήσει η εφορία κάθε μέσο που είχε, χωρίς όμως να βρει και να κατάσχει κάτι έναντι των οφειλών κάποιου, θα ελέγχει και τι μπορεί να κρύβει σε θυρίδες ή αν δαπανά πολλά παρότι δηλώνει πάμπτωχος. Μάλιστα, ορίζεται ότι θα ελέγχεται τι αναφέρουν οι καταστάσεις που αποστέλλουν οι επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ, γυμναστήρια, φροντιστήρια, ασφαλιστικές εταιρίες κλπ) για τις τυχόν δαπάνες που έχουν δηλωθεί με το ΑΦΜ του οφειλέτη.

Συγκεκριμένα, για το χαρακτηρισμό μιας οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης, προβλέπεται η σύνταξη αιτιολογημένης έκθεσης από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή, με την οποία πιστοποιείται ότι συντρέχουν, σωρευτικά, τα ακόλουθα:

– Λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά, διοικητικά, δικαστικά και αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη.

– Διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη τουλάχιστον από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τόπου καταγωγής.

– Διερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν υπόκεινται σε διάρρηξη, λόγω καταδολίευσης, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

– Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο εξωτερικό και την απόληψη τόκων από το εξωτερικό και, στην περίπτωση πληροφοριών για πηγές αποπληρωμής της οφειλής στην αλλοδαπή, διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε τουλάχιστον η αίτηση αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων ή και άλλη συναφής αίτηση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας ή σε άλλη διακρατική σύμβαση, εφόσον στην Οδηγία ή στις συμβάσεις αυτές προβλέπεται η παροχή, από αλλοδαπή αρχή, αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στην είσπραξη.

– Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα στη Φορολογική Διοίκηση και στο φυσικό φάκελο του οφειλέτη, όπως φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις μητρώου, ισολογισμοί και λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έντυπα πληροφοριών για περιουσιακά στοιχεία. Ειδικά για τις οφειλές στα Τελωνεία ο οριζόμενος ελεγκτής θα απευθύνεται στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για τη λήψη των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων.

– Σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, ότι έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή έχει επέλθει περάτωση αυτής, τα οποία διαπιστώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως κοινοποίηση δικαστικής απόφασης και έλεγχος τελεσιδικίας αυτής, όταν απαιτείται από το νόμο, λήψη πιστοποιητικού από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο σχετικά με την πορεία της πτώχευσης ή έρευνα στη μερίδα του οφειλέτη που τηρείται στο ανωτέρω δικαστήριο.
Όλες οι ανωτέρω έρευνες, ενέργειες και μέτρα έχουν ολοκληρωθεί ή ληφθεί και κατά των συνυπόχρεων προσώπων χωρίς να προκύψει δυνατότητα αποπληρωμής τους χρέους.

– Ειδικά όσον αφορά στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ανέρχεται στο 100% των καταθέσεων πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών, μέχρι του ύψους των οφειλών προς το Δημόσιο και των συμβεβαιωμένων οφειλών προς τρίτους, προκειμένου να αποτραπεί η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και να επιβληθούν τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τι γίνεται με τα «χρέη» που διαγράφονται

Ο χαρακτηρισμός της οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης και η καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης για συνολική ληξιπρόθεσμη βεβαιωμένη οφειλή έως 300.000 ευρώ διενεργείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής φορολογικής ή τελωνειακής υπηρεσίας, ενώ για συνολική ληξιπρόθεσμη βεβαιωμένη οφειλή μεγαλύτερη από 300.000 ευρώ και έως 1.500.000 ευρώ διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής φορολογικής ή τελωνειακής υπηρεσίας και με σύμφωνη γνώμη της ειδικής γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Ποια είναι τα ηλεκτρονικά «κόσκινα» που πρέπει να χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ; Κατ’ αρχάς όλα τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών ήτοι:

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Taxis στα υποσυστήματα: μητρώου, εσόδων, δικαστικού, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, εισοδήματος νομικών προσώπων, πρωτοκόλλου, άλλων φόρων,

2. πληροφοριακό σύστημα εισοδήματος φυσικών προσώπων,

3. περαίωση φυσικών προσώπων,

4. πληροφοριακό σύστημα οχημάτων,

5. πληροφοριακό σύστημα περιουσιολογίου (δηλώσεις Ε9 και εκκαθαρίσεις φόρου ακίνητης περιουσίας -ενιαίου τέλους ακινήτων για φυσικά πρόσωπα και ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας φυσικών και νομικών προσώπων),

6. Ο.Π.Σ. Elenxis, στα υποσυστήματα: προφίλ φορολογούμενου και discoverer – αναφορές,

7. Ηλεκτρονική υπηρεσία προβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας και

8. στα στοιχεία συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών / Προμηθευτών

Επιπλέον, θα πρέπει να αξιοποιούνται και όλα τα συστήματα που τηρούνται εκτός υπουργείου Οικονομικών (Μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών, επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας από την Ελληνική Αστυνομία, επιβεβαίωση στοιχείων μεταναστών από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης) αλλά και τα στοιχεία των δαπανών των φορολογούμενων, που αποστέλλονται από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, κλινικές, ΔΕΚΟ και χρησιμοποιούνται για τις διασταυρώσεις των τεκμαρτών εισοδημάτων.


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ιούλιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031